Original Eshop
originální dárky a suvenýry z Krkonoš

Článek I

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) výrobku, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení nebo nesprávného používání, nebo jiného nesprávného zásahu.
Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění.
Reklamační řízení lze zahájit, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny.
Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.
Kupující může zboží bez udání důvodu vyměnit nepoškozené do 14 dnů od zakoupení za jiný výrobek - po předložení nákupního dokladu.

Článek II

Místo a způsob uplatnění reklamace.Zboží je nutno osobně doručit, popřípadě zaslat doporučeně na adresu: Original Eshop, Horní 513, Rokytnice nad Jizerou 512 44
Nákup reklamovaného zboží prokazuje kupující nákupním dokladem. Bez předložení nákupního dokladu nelze zahájit reklamační řízení.

Článek III

Lhůty pro uplatnění reklamace. Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční lhůtě. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení výrobku a může být důvodem odmítnutí reklamace.
Pokud je reklamace vyřízena opravou, nezapočítává se doba od uplatnění reklamace, do doby, kdy občan je povinen si opravené zboží vyzvednout, do záruční doby. Dojde-li k výměně reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci, taktéž po výměně vadné součásti vztahuje se nová záruční doba na vyměněnou součást.

Článek IV

Odstranitelné vady. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita výrobku.
V případě výskytu odstranitelné vady má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
Uplatňuje-li kupující práva z odpovědnosti za odstranitelnou vadu, která nebrání řádnému užívání výrobku, avšak jejím odstraněním by utrpěl vzhled nebo kvalita výrobku, může se s pověřeným pracovníkem dohodnout na výměně zboží za nové bezvadné nebo na zrušení kupní smlouvy.

Článek V

Neodstranitelné vady. Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné.
Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby věc byla řádně užívána jako věc bez vady, nezpůsobenou nedbalostí při užívání samotným spotřebitelem, má kupující právo:

a) požadovat výměnu zboží za nové bezvadné
b) nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Jakmile kupující uplatní některé z práv odpovědnosti za vady věci, například právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s prodávajícím jinak.
Stejné nároky vzniknou kupujícímu i pokud:

a) uplatňuje práva z odpovědnosti za odstranitelnou vadu, která nebyla odstraněna ve lhůtě stanovené pro opravu reklamovaného zboží;
b) kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad věc řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí věc tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady. V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání věci jako věci bez vady (např. vady estetické), má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.

Reklamační řád vypracován ve smyslu zákona č. 509/1991 Sb., (občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

 

© 2018 Original Eshop - Rokytnice nad Jizerou